Podmienky používania

I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu je spoločnosť BYTE Media, s.r.o. , Martina Rázusa 295/13, Lučenec, 984 01, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, vložka č. 41252/S-Zbl, IČO: 53 742 851 („spoločnosť“), ktorý poskytuje služby pre všetkých užívateľov a návštevníkov internetových stránok.
 2. Portál TECHBYTE.sk označuje doménu TECHBYTE.sk a všetky URL na to naviazané.
 3. Poskytovanie a využívanie služieb na portáli sa spravuje týmito podmienkami
 4. Služby na portáli sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak
 5. Podmienkou využívania služieb na TECHBYTE.sk je bezvýhradný a zrejmý súhlas užívateľa s týmito podmienkami. V prípade, ak užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.
 6. Podmienky sú platné od 19.7.2021

II. Práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu TECHBYTE.sk

 1. Spoločnosť poskytuje služby na stránke portálu v stave v akom sa nachádzajú , t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Portál neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Portál nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli.
 2. Spoločnosť nezodpovedá za obsah príspevkov a aktivity užívateľov. Príspevky do diskusií a na nástenkách ako aj profily užívateľov vyjadrujú názory užívateľov a portál nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi užívateľmi. Akýkoľvek príspevok z diskusie má právo portál vymazať bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy vzniknutej v dôsledku aktivít užívateľa na portáli, užívateľ sa zaväzuje nahradiť takto vzniknutú škodu v celom rozsahu.

III. Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto Pravidlá a súčasne aj konkrétne pravidlá, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na TECHBYTE.sk ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Užívateľom služieb na portáli je zakázané:
  1. používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
  2. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe
  3. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
  4. propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním
  5. otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok
  6. ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav
  7. propagovať detskú pornografiu
  8. otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov
  9. otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám
 3. Užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na portáli a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.

IV. Pravidlá používania

 1. Obsah na TECHBYTE.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich spoločnosť. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia spoločnosti je zakázané. Spoločnosť ako oprávnený zástupca autorov článkov zverejnených na portáli si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených heslom „spravodajská licencia vyhradená“, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.

V. TASR

 1. Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a/alebo fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na portáli. Zmena je platná a účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke portálu. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.
 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke portálu najneskôr v deň jej účinnosti.
 3. Užívateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania portálu a jeho služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.